spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Om Lexia

Datorprogrammet för behandling av dyslexi och afasi

Lexia 4 är utformat i enlighet med den senaste kunskapen inom dyslexiforskningen vad gäller själva läsprocessen, och i enlighet med de vedertagna kunskaperna inom afasiologin. För dyslektiker tar programmet fasta på det mest kritiska skeendet i elevens svaga läsning.

Programmet ger möjligheter att utifrån läsutvecklingsnivå anpassa träning av t.ex. stavelsesegmentering eller -syntes. Dessutom finns möjlighet att specialträna lång- kort vokal, tonande-tonlös konsonant, felvända tecken och många andra ofta förekommande skrivfel. Lexia kan även träna läsförståelse såväl på ord- och satsnivå som på grammatisk nivå. Nästan alla de 94 övningama kan arbeta med syntetiskt eller digitalt tal.

Syftet med datorprogrammet Lexia är att åstadkomma en ökning av elevens eller patientens behandlingstid och effektivisera dennes rehabilitering eller träning. Programmet skall passa för alla med dyslexi, språkligt betingade inlärningssvårigheter eller afasi, oavsett ålder.

Olika sätt att välja ut övningar och listor

I Lexia 4 finns mer än tusen listor för strukturerad träning av olika språkliga processer för alla läsutvecklingsstadier. På grund av den stora mängden listor finns det olika sätt att hitta rätt bland listorna och att välja de rätta till varje elev.

Skärmdump av Provia

Skärmdump av sökning i listdatabasen
Sök i listdatabasen.
Klicka på bilden för att få se en större version.

Det bästa och bekvämaste sättet att hitta rätt övninger till eleven är att göra ett test med Provia (se bild ovan). När testet är färdigt och resultatet visar sig ligga under normvärdet för testet och åldersgruppen så kan du klicka på en knapp varvid automatiskt de rätta övningarna skapas med rätt innehåll och svårighetsgrad.

Ett annat sätt att hitta övningar är att söka i Listdatabasen. Där söker du efter de listor som tränar t.ex. ’sekvensminne för lågstadiet’. Programmet gör då ett urval av övningar med de rätta listorna och inställningarna.

Möjligheter

 • Eget övningsarkiv för varje användare.
 • Eget urval av övningar för varje användare.
 • Anpassade svårighetsgrader i varje övning.
 • Anpassade ordlistor till varje övning.
 • Eftersägning efter förebild.
 • Digitalt eller syntetiskt tal.
 • Rita egna bilder.
 • Skriv eller generera egna ordlistor.
 • Ordbas med 125 000 ord.
 • Spela in egna yttranden.
 • Anpassade typsnitt och färger.
 • Situationskänlig hjälp.
 • Anpassad övningsdiskett för hemmabruk.
 • Kontinuerlig feedback.
 • Resultatdiagram.

Övningsområden

 • Lyssning, läsning, skrivning, eftersägning.
 • Fonologisk medvetenhet, ljud, stavelser, ord, meningar, syntax.
 • Begrepp, rymd, klocka, matematik.
 • m.m.

Dyslexi

Skärmdump över Övingar i Lexia
Övningar i Lexia 4.
Klicka på bilden för att få se en större version.

Många som har dyslexi har svårt att omkoda bokstäver till språkljud. Svårigheten med omkodningen anses bottna bl.a. i en alltför svag fonologisk medvetenhet, vilken i sin tur är en outvecklad grundläggande språklig erfarenhet som barn normalt tillägnar sig före skolstarten. Den bristande omkodningsförmågan gör att barnet inte utvecklas vidare i sin läsning. Automatiserad läsning uppnås av ca 90% medan resten, dvs. ca 10% av befolkningen, är fångade i en svag läs- och/eller skrivförmåga. 5%, eller nästan en halv miljon svenskar, anses ha grava svårigheter. Skolprestationerna påverkas påtagligt vilket allför ofta leder till yrkesval som inte överensstämmer med övrig intellektuell utveckling och förmåga.

Gå vidare och läs om några av övningarna i Lexia

Se filmen om hur man använder Mini-Lexia i hemmet

Afasi

Afasi är en språkstörning som vanligen orsakas av infarkt eller blödning i hjärnan. Det krävs ofta mycket stora träningsinsatser för att åstadkomma förbättringar i språkförmågan. För att effektivisera denna träning och även möjliggöra självträning kan datom vara ett naturligt komplement till logopedbehandlingen.

Gå vidare och läs om några av afasi-övningarna i Lexia

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Mall
download joomla cms download joomla themes